Frånvaro är kostsamt, finns det något man kan göra för att hålla den nere?

Anställdas frånvaro kan dels bli kostsamt för företaget, både i form av förlorad produktivitet och ökade driftskostnader, till exempel genom inhyrning av tillfälligt anställda. En hög sjukfrånvaro kan också indikera att man behöver förbättra arbetsmiljö och trivsel.  Här är 10 punkter som kan bidra till att minska anställdas frånvaro:

 1. Erbjuda flexibel arbetsplats:

  Gäller långt ifrån alla, men om det är möjligt, erbjud möjlighet till hemmakontor. På så sätt kan medarbetarna balansera arbete och privatliv på ett bättre sätt och minska behovet av ledighet för privata ärenden eller familjeansvar.

 2. Fokus på säkerhet:

  Vissa branscher är mer utsatta för skador än andra, inte minst bygg- och anläggningsbranschen, och då är bra rutiner extra viktiga. Digital dokumentation av rutiner gör det enklare att dela uppdaterade rutiner kring arbete och underhåll och med läsbekräftelse kan man säkerställa att alla medarbetare har läst rutinen.

 3. Ge tydliga förväntningar:

  Se till att anställda förstår förväntningarna kring närvaro och frånvaro. Tillhandahåll tydliga policyer och rutiner som beskriver de steg som anställda bör vidta om de behöver ta ledigt.

 4. Anpassningar på arbetsplatsen:

  Bedöm arbetsplatsen för att avslöja ergonomiska förhållanden, ljusförhållanden, ljudnivå och inomhusklimat. Fråga medarbetarna för att upptäcka ev. missnöje och ge dem möjlighet att bidra till arbetsmiljön.

 5. Kompetensutveckling:

  Det är viktigt att medarbetarna känner stolthet i sitt arbete. För att lyckas med låg sjukfrånvaro i företaget bör man se till att medarbetarna hela tiden har möjlighet att anmäla sig till kurser och andra kompetenshöjande åtgärder. Detta kan vara uppmuntrande och skapa utveckling och motivation, vilket i sin tur kan motverka frånvaro.

 6. Uppmuntra till fysisk aktivitet:

  Anställda som tar hand om sin fysiska och psykiska hälsa är mindre benägna att sjukskriva sig eller bli sjukskrivna. Erbjud träningsbidrag på träningscenter och/eller ett stödprogram för köp av träningsutrustning.

 7. Ta itu med utmaningar på arbetsplatsen:

  Identifiera och göra något åt ​​utmaningar som kan bidra till anställdas frånvaro, till exempel konflikter mellan arbetare, stressiga arbetssituationer eller bristande möjligheter till tillväxt och utveckling.

 8. Uppföljning av sjukorsak:

  Om en anställd är sjuk och det finns anledning att tro att arbetsförhållandena är orsaken, följ upp det! 

 9. Flexibel arbetstid:

  Idag har runt hälften av landets anställda flexibla arbetsdagar. Detta är inte utan anledning! En flexibel arbetsdag anpassar sig efter medarbetarens rytm och kan därmed bidra till att öka effektiviteten. Privata och professionella behov bör balanseras på bästa möjliga sätt. Flextid kan öka motivationen och tillfredsställelsen. Detta kan minska stressen, vilket i sin tur bidrar till att minska sjukfrånvaron.

 10. Trivsel

  : trivs de anställda på jobbet och med sina arbetskamrater, så stiger inte bara närvaron, men framför allt arbetsglädjen, motivationen och det psykiska välmåendet. Det finns många sätt att ta vara på sina anställda och öka trivseln; uppmärksamma födelsedagar, träffas utanför jobbet i sociala tillställningar, informera hela gänget om hur det går för företaget och uppmärksamma det positiva.  

Genom att implementera en eller flera av dessa punkter kan arbetsgivare minska frånvaron och förbättra produktiviteten, trivseln och engagemanget hos de anställda.

Kan SmartDok hjälpa?

SmartDok är en digital plattform som fokuserar på att förbättra administration och ledning av bygg- och anläggningsprojekt. Även om det inte är en direkt lösning för att minska frånvaron kan det bidra till att skapa bättre arbetsmiljö och förebygga frånvaro på flera sätt:

Effektiv resursfördelning: Genom att erbjuda ett tydligt och effektivt system för att hantera projekt och resurser kan SmartDok hjälpa till att fördela arbetsbelastningen jämnare mellan de anställda. Det kan leda till mindre stress och trötthet, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron.

Högre säkerhet: med SmartDok kan du enklare följa upp och dokumentera säkerhetsåtgärder och KMA-arbete på arbetsplatserna. Detta kan hjälpa till att identifiera och hantera potentiella säkerhetsrisker innan de leder till olyckor eller sjukdomar.

Bättre kommunikation: Plattformen underlättar enkel kommunikation mellan medarbetare, chefer och andra intressenter. När informationen är tydlig, uppdaterad och i god tid är det god grund för bättre arbetsmiljö med god kommunikation och mindre risk för missförstånd och missnöje.

Vill du veta mer om SmartDok och hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss! 

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare